• *સુખનું સરનામું*
  (સઘન સંશોધનના આધારે, જીંદગીના લક્ષ્ય અને માર્ગની સ્પષ્ટ સમજ)

  તારીખ:
  *29. જૂન.2022 (બુધવાર) સાંજે 5 વાગ્યાથી…*
  *4.જુલાઈ.2022 (સોમવાર) સાંજે 5 વાગ્યા સુધી.*

  પ્રબોધક: *શ્રી જયભાઈ પટેલ અને શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ*

  ભાષા: *ગુજરાતી*

  *સ્થળ:*
  નીકોરા ધ્યાનિધામ આશ્રમ, ભરૂચ, ગુજરાત.

  *લોકેશન મેપ:* https://goo.gl/maps…Read More

 • *સુખનું સરનામું*
  (સઘન સંશોધનના આધારે, જીંદગીના લક્ષ્ય અને માર્ગની સ્પષ્ટ સમજ)

  તારીખ:
  *29. જૂન.2022 (બુધવાર) સાંજે 5 વાગ્યાથી…*
  *4.જુલાઈ.2022 (સોમવાર) સાંજે 5 વાગ્યા સુધી.*

  પ્રબોધક: *શ્રી જયભાઈ પટેલ અને શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ*

  ભાષા: *ગુજરાતી*

  *સ્થળ:*
  નીકોરા ધ્યાનિધામ આશ્રમ, ભરૂચ, ગુજરાત.

  *લોકેશન મેપ:* https://goo.gl/ma…Read More

 • जीवन विद्या परिचय शिबिर – निकोरा (2022)

  दिनांक: 18 मई (बुधवार) से 25 मई (बुधवार)

  प्रबोधक: सोमभाई त्यागी

  स्थान : निकोरा ध्यानिधाम आश्रम, भरूच, गुजरात
  लोकेशन : https://goo.gl/maps/QsdQne4Zu7o

  नोट:
  – यह 8 दिन का आवासीय शिबिर है।

  – शिबिर *नि:शुल्क* है , लेकिन रहने और खाने के लिए आपका योगदान अपेक्षित है।

  सहयोग…Read More

 • Load More Posts